ມິດຕະພາບ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນ ຄືສິ່ງທີ່ດີ ສຳລັບເຮົາLeave a Reply.

  ອາລາຊັນ

  ກ້າວໃນຂ້າງໜ້າແສນຍາວໄກ ແຕ່ຈະຮູ້ໄດ້ວ່າໄກພຽງໃດ ເຮົາຕ້ອງຫຼຽວມອງມາຂ້າງຫຼັງແລ້ວຈະຮູ້ວ່າມໍໃກ້ ຫຼື ໄກ

  ສຳເລັດແລ້ວ

  October 2012
  September 2012

  ໝວດບ໊ອກ

  All
  ການສຶກສາ


ເລືອງຂອງເຮົາ ເປັນທີ່ຈົດຈຳຂອງເຮົາ ສິ່ງທີ່ມີຄ່າ ແລະ ສິ່ງທີ່ປະເສີດຂອງເຮົາ ລວມທຸກສິ່ງໃນຊີວິດ