ເລືອງຂອງເຮົາ ເປັນທີ່ຈົດຈຳຂອງເຮົາ ສິ່ງທີ່ມີຄ່າ ແລະ ສິ່ງທີ່ປະເສີດຂອງເຮົາ ລວມທຸກສິ່ງໃນຊີວິດ