ມິດຕະພາບ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນ ຄືສິ່ງທີ່ດີ ສຳລັບເຮົາ
 
 
Picture
ການສຶກສາເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນທີ່ສຸດໃນຊີວິດຂອງມະນຸດເຮົາ
ເພື່ອສິ່ງທີ່ດີໃນຊີວິດການເປັນຢູ່ ຄວາມກ້າວຫນ້າໃນສັງຄົມ, ການຢູ່ລອດ
ນີ້ຄື ກ້າວແລກສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນອານາຄົດ

 

  ອາລາຊັນ

  ກ້າວໃນຂ້າງໜ້າແສນຍາວໄກ ແຕ່ຈະຮູ້ໄດ້ວ່າໄກພຽງໃດ ເຮົາຕ້ອງຫຼຽວມອງມາຂ້າງຫຼັງແລ້ວຈະຮູ້ວ່າມໍໃກ້ ຫຼື ໄກ

  ສຳເລັດແລ້ວ

  October 2012
  September 2012

  ໝວດບ໊ອກ

  All
  ການສຶກສາ


ເລືອງຂອງເຮົາ ເປັນທີ່ຈົດຈຳຂອງເຮົາ ສິ່ງທີ່ມີຄ່າ ແລະ ສິ່ງທີ່ປະເສີດຂອງເຮົາ ລວມທຸກສິ່ງໃນຊີວິດ